website templates

OM OSS

Vårt värdegrund och kvalitetsarbete


Insiktens värdegrund bygger på engagerade medarbetare, ungdomar och en ledning som känner stort ansvar och arbetar långsiktigt mot våra gemensamma mål.

ANSVAR

För att våga ta ansvar krävs tillit och trygghet. Därför skall vi alltid fråga oss om våra beslut och våra verksamheter är förenliga med tillit och trygghet.

ENGAGEMANG

För att känna engagemang krävs delaktighet. Därför skall vi alltid fråga oss om våra beslut och våra verksamheter är förenliga med delaktighet.  

LÅNGSIKTIGHET

Vi arbetar långsiktigt. Därför skall vi alltid fråga oss om våra beslut och våra verksamheter är hållbara utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 


Kvalitetssäkring är ett ständigt pågående arbete.


Med en tydlig värdegrund som genomsyrar vår verksamhet på alla nivåer ser vi hela tiden till att vi utvecklas och säkerställer kvalitén på alla områden inom Insikten HVB.

KVALITETSPOLICY
Utifrån vår värdegrund skall vi kontinuerligt utveckla vår kompetens och använda den för att säkerställa en god och trygg miljö och bästa möjliga behandling för våra ungdomar.

Vi skall verka för en god och stimulerande arbetsmiljö såväl psykiskt som fysiskt. Samt säkerställa att verksamheten genomförs i lokaler som är ändamålsenliga och säkrade för brand.
I vårt Kvalitetsarbetet inom Insikten HVB arbetar vi med tydliga processer, rutiner och kompetensutveckling i verksamheten som är indelad i 3 områden:
  1. Ungdomarnas placering
  2. Personalens fysiska och psykosociala arbetsmiljö
  3. Säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete
Det är ledningens ansvar att följa upp och ansvara för att alla rutiner och processer är tillgängliga och att de används av all personal.

Engagemang & Nyfikenhet

Därför lyckas vi!
Vi lyckas för att vi ”trots” många års erfarenhet fortfarande är hungriga och ödmjuka inför vår utmaning. Att med engagemang och nyfikenhet vilja ta till oss om nya metoder och förhållningssätt som vi kan kombinera med många års erfarenhet.

Våra 6 största anledningar till vår, eller snarare våra ungdomars framgång:
  1. Vi lyckas bäst i den lilla kontexten därför tar vår största enhet emot max 5 ungdomar
  2. Vi mäter och följer upp utfallet av våra placeringar
  3. Vi använder oss av evidensbaserade metoder
  4. Vårt förhållningsätt är lågaffektiv med ett stort engagemang
  5. Alla medarbetare har en grundläggande utbildning på 7 heldagar genom Insikten Academy, vilket ger oss en stark samsyn, grundläggande förhållningssätt och gemensamt språk spetsat med den individuella kompetensen som var och en av våra medarbetare har.
  6. Vi ger det lilla extra och vill förse vårungdomar med det när de skall ”flyga ut”, att öka chanserna till ett arbete tex. Därför ger vi alla våra ungdomar som klarar lämplighetsbedömningen chansen till körkort.

Referenser

Mobirise

Linda Spetz

Mobirise

Rebecca Nikolausson

Mobirise

Emelie Holmström

Adress
Fridhemsgatan 15
733 39 Sala

Epost: patrik.olsson@insikten.info                    
Tel:
070-775 03 66