För placeringsansvariga

Små, familjära HVB-hem för pojkar 10–13 år samt 14–18 år med social problematik; utagerande beteenden, skolproblematik eller konflikter i hemmet som ofta har sin grund i NPF-problematik och särskilt autism.
Placering sker med stöd av SoL eller LVU.
Insikten erbjuder även stödboende i lägenhetsform.

Funktion och självständighet i fokus

Insikten strävar efter att möjliggöra en så normalt fungerande och meningsfull vardag som möjligt för våra boende, bland annat genom att skapa meningsfull sysselsättning utifrån egna förutsättningar och intressen.

Det långsiktiga målet med vården är psykisk stabilitet och fysiskt välmående under prosociala former. Alla vårdinsatser syftar till att stärka de boende för att en så hög grad av funktion och självständighet som möjligt kan uppnås. Förbättrad livskvalité och ökad förmåga till självständighet hos våra barn/ungdomar ser vi också som en värdefull del i ett gemensamt hållbart samhälle.

Personal och vårdinnehåll

Arbetet inom Insikten HVB utförs i team bestående av psykolog, föreståndare och behandlingsassistenter samt praktikhandledare. Psykiater finns också på plats på boendet regelbundet. I och med tillgången till psykiater kan all form av psykiatrisk läkemedelsbehandling skötas på plats. De gånger det är möjligt kan vår psykiater även överta det medicinska ansvaret för din behandling. Boendets barnsjuksköterska hjälper till med provtagning och medicindelning. Insiktens psykolog ansvarar för det psykologiska arbetet på boendet, vilket inkluderar psykologisk behandling.

Vi erbjuder även utredning och strukturerad risk- och behovsbedömning. Vi använder tillämpade beteendeanalyser för att kartlägga och analysera barnets beteenden och hitta ett fokus för behandlingsarbetet. Tillsammans med psykiatriker och psykolog analyserar vi såväl den situation som beteendet uppstår i som andra motiverande omständigheter.

I kombination med vårdplan, genomförandeplan och tillämpad beteendeanalys väljer vi ut det beteende som vi tillsammans med barnet/ungdomen kommer att arbeta med den närmsta tiden. Vi bryter ner beteendet i dagliga mätningar eller skattningar för utvärdering och analys. Målsättningen är att barnet/ungdomen får möjlighet att träna på nya strategier som på lång sikt internaliserar beteendet och ökar förmågan att generalisera i andra kontexter.

Insikten HVB arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt med ett lågaffektivt bemötande och MI. Vi har även kompetens i ART, RePulse och att arbeta med sexuell beteendeproblematik. Föreståndarna säkerställer alla vårdinsatser mellan barnet/ungdomen, boendet, Socialtjänsten och andra myndigheter. Insikten HVB behandlingsassistenter har gedigen erfarenhet inom liknande verksamheter och har relevant utbildning så som socialpedagoger eller likvärdig högskoleutbildning.

Våra arbetsmetoder

Med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) tränar våra boende sig på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska sina psykologiska problem. KBT erbjuds på plats på boendet av legitimerad psykolog, om behov av psykologisk behandling bedöms föreligga samt leder och utvärderar de dagliga arbetet på boendena.

Boendenas sjuksköterska ansvarar för eventuell läkemedelshantering, vilket möjliggör medicindelning och injektionsbehandling. Psykiater finns regelbundet på plats och är tillgänglig övrig tid för konsultation. Detta möjliggör att det medicinska ansvaret kan tas över och att läkemedelsjusteringar såsom uppföljningar, in- och utsättningar samt nedtrappningar kan ske på plats.

Motiverande samtal (MI) används av all personal i det dagliga arbetet på Insikten HVB. Metoden fångar upp våra boendes motivation till förändring samtidigt som den tar fasta på det friska och på det som kan utvecklas.

Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårt att reglera sina känslor och att de inte sällan reagerar med samma känsla som de presenteras för. Av den anledningen arbetar all personal på Insikten HVB lågaffektivt med de boende. Personalen har mångårig erfarenhet av målgruppen och rekryteringsprocessen har i hög grad styrts av deras förmågor att hantera konfliktfyllda, hotfulla och rent av våldsamma situationer. Att arbeta lugnt, strukturerat och icke-konfrontativt är ett måste inom Insikten HVB. All ordinarie personal är utbildade i att bemöta utmanade beteenden i teori och praktik.

Insikten HVB boendepersonal erhåller regelbundet och kontinuerligt extern ärendehandledning från legitimerad psykolog.

Våra instruktörer tränar boende i socialfärdighetsträning, impulskontroll samt moralträning.

Vid behov genomförs strukturerade risk- och behovsbedömningar av forensisk psykolog – både i samband med placering och löpande under placeringstiden. HCR-20, PCL-R, LS/CMI, SAM och SARA utgör exempel på riktade riskbedömningsinstrument som tillämpas på boendet.

Neuropsykiatriska utredningar, kognitiva utredningar (begåvning, minne och exekutiv funktion) och mer omfattande psykiatriska utredningar (där exempelvis även personlighet, trauma och affektiva tillstånd utreds) erbjuds på boendet när behovet finns. Utredningarna genomförs av legitimerad psykolog och psykiater.

Genomförs av extern psykolog och behandlingen innefattar utöver samtal med klient även specifik handledning med personalen i det dagliga bemötandet. All ordinarie personal är utbildade i att bemöta utmanade beteenden i teori och praktik.

Bemötande

Inom Insikten HVB stöttas våra boende i det dagliga livet. Långsiktighet, förutsägbarhet, struktur och förståelse utgör ledorden för hela verksamheten. Med personalens hjälp upprättas goda vardagsrutiner som bidrar till sundare levnadsvanor och social utveckling. Personalen arbetar motiverande och lågaffektivt, samtidigt som riskmedvetenhet och riskförebyggande arbete genomsyrar verksamheten.

Vår värdegrund genomsyrar vår verksamhet, där klientens behov alltid är i fokus och där vi vill bidra till ett hållbart samhälle.

Att bo på Insikten HVB

Alla Insikten HVB boenden ligger i Sala med omnejd – ett läge som är centralt och lantligt på samma gång.

För oss är det viktigt att våra boenden känns varma och hemtrevliga. Insiktens gemytliga miljö tror vi bidrar till utveckling och förbättrat mående, och tanken är att boendet ska upplevas som institutionsvistelsens motsats och istället efterlikna ett vanligt hem likt familjehemsmiljön.

Utöver HVB-hemmen finns utslussnings- och stödboendelägenheter som man kan flytta till när man är redo. Det är då en trygghet att även fortsättningsvis kunna behålla sin kontakt och sina relationer till personalen.

Aktiviteter

Hos Insikten HVB erbjuds en rad olika aktiviteter som anpassas efter egna behov, önskemål och intressen. På själva boendet kan man få hjälpa till med trädgårdsarbete och odling, matlagning/bakning och inköp, lättare husskötsel, städning och hundpromenader.

Boendet erbjuder även träningsmöjligheter på gym i Sala, och vi hjälper också gärna till att hitta en förening om man till exempel gillar att spela innebandy eller fotboll. Vi kan även erbjuda en lokal för att meka. På boendena finns det sällskapsspel samt spelrum med tv-spel och datorer.

Fysisk aktivitet i form av utevistelse eller promenad erbjuds dagligen. I bygdens närområde finns även möjlighet till fiske. Utflykter och inhandlingsresor genomförs varje vecka och anpassas i stå stor utsträckning som möjligt efter önskemål och behov.

Vid behov kan strukturerad sysselsättning erbjudas lokalt. Insiktens personal hjälper alltid till med resor kopplade till möten, sysselsättning, träning, vårdinsatser, utbildning, fritidsaktiviteter och/eller sociala träffar.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.