HVB

Små, familjära HVB-hem för pojkar 10–13 år samt 14–18 år med social problematik; utagerande beteenden, skolproblematik eller konflikter i hemmet som ofta har sin grund i NPF-problematik och särskilt autism.
Placering sker med stöd av SoL eller LVU.
Insikten erbjuder även stödboende i lägenhetsform.

Pojkar

Flickor

Masgården vuxna

Pojkar

Flickor

Masgården vuxna

Intervju med Benedicte Good

Benedicte Good arbetar på Insikten som psykolog. Hör henne prata om vikten av HVB i denna intervju.

Intervju med Benedicte Good

Benedicte Good arbetar på Insikten som psykolog. Hör henne prata om vikten av HVB i denna intervju.

Processen

De ungdomar som kommer till Insikten har rätt att förvänta sig konkret hjälp på vägen mot ett bättre liv. De insatser vi gör ska vara viktiga steg på den vägen. Därför lägger vi redan i den första kontakten med en placerande socialtjänst fokus på att förtydliga vårt uppdrag och på att tydliggöra bilden av vad som ska hända när uppdraget avslutas. Vi sammanfattar uppdragsbeskrivningen i en utskrivningsplan. Vi vet av erfarenhet att ett tydligt och avgränsat uppdrag leder till en bättre vård och behandling som ger ungdomen bästa möjliga förutsättningar inför nästa steg i livet.

Vi har fokus på fyra grundläggande frågor. Hur lång tid är placeringen tänkt att pågå? Vilka mål ska ha uppnåtts inför utskrivningen? Vart ska ungdomen gå vidare efter utskrivningen? Hur ska utskrivningen förberedas?

Utskrivningsplanen blir rättesnöret i vårt arbete och ett verkningsfullt avstämningsdokument internt, i samtal med ungdomen och i samverkan med socialtjänsten. Nedan beskriver vi steg för steg hur vår process ser ut.

Kompetensen

Vår lärande organisation tar tillvara hela vår kompetens.

Vi har byggt rutiner för att ta tillvara goda exempel och lära oss av motgångar. På behandlingskonferenserna går vi igenom viktiga händelser. När det finns nya lärdomar dokumenterar vi dessa för att bygga vår erfarenhetsbank. Även i handledningen finns moment där vi säkerställer att viktiga erfarenheter inte går förlorade.

I verksamheten har vi flera strukturerade processer där vi samlar vår kompetens för att den på bästa sätt ska kunna bidra till behandlingsprocesserna. Nedan beskriver vi tre väsentliga inslag som har den funktionen – den utvidgade bedömningen, nätverkskartläggningen och det förebyggande arbetet vid risk för sammanbrott.

Boendemiljö

Varje dag står ungdomarna som kommer till oss inför situationer som är utmanande att hantera och som väcker känslor.

Kärnan i vårt behandlingsarbete är identifiera dessa situationer för att i ett genomtänkt förlopp skapa tillfällen där den enskilde får möjlighet att träna sina förmågor. Vi har med oss kunskapen om ungdomen från den expanderade bedömning som görs i samband med inskrivningen och från de observationer som görs under placeringen. Vi lägger stor vikt vid att utmaningarna ska vara avvägda, att sannolikheten att lyckas ska vara stor samt att ungdomen själv är delaktig i valet av vad som ska tränas. boendemiljö

På Insikten vill vi inte bara att ungdomen ska klara sig på boendet, utan förmågorna ska tränas och utvecklas i de olika miljöer som alla normalt möter.

Varför HVB?

Vanliga frågor om hvb-hem och särskilt boende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll

Processen

UNGDOM MED VÅRDPLAN

FÖRFRÅGAN

INSKRIVNING

På socialtjänsten har en ungdoms situation utretts enligt BBIC och beslut fattas om att söka plats på ett HVB. Situationen kan ha uppstått akut lika gärna som vara ett resultat av att tidigare insatser inte varit tillräckliga. Nu inleds sökandet efter ett lämpligt HVB som på bästa sätt kan ge ungdomen den vård som ska föra framåt.

När Insikten får en förfrågan inleds arbetet med lämplighetsbedömning och matchning. Tack vare våra små enheter kan vi ofta hitta ett alternativ som passar.

Vi kan också finna lösningar för ett bra och snabbt mottagande i en hastigt uppkommen situation där kunskapen om ungdomen och dennes behov ännu inte är komplett.

Redan här inleder vi arbetet med utskrivningsplanen och vårt mål är alltid att den i största möjliga mån ska vara klar inför en placering.

Under den första tiden hos oss säkerställer vi ungdomens omedelbara behov vad gäller att välkomna honom till boendet, se till skolgång och eventuell praktik, hitta fritidssysselsättning, säkerställa att eventuella behov vad gäller hälsa och tandvård hanteras samt att se till att en kontaktperson utses.

Vi kompletterar tidigare kunskap med en utvidgad bedömning och upprättar en genomförandeplan med uppdragets mål i sikte. Grunden är lagd för ett strukturerat behandlingsarbete.

BEHANDLING

UTSKRIVNING

UNGDOM MED BEHANDLINGSRESULTAT

Genom att bryta ner genomförandeplanen i månadsvisa planeringar med tydliga delmål får behandlingspersonalen ett tydligt stöd för sitt arbete. Ungdomen får också en tydlighet som ger utrymme för en meningsfull delaktighet.

I slutet av månaden gör vi en avstämning med fokus på de insatser vi gjort, de resultat som uppnåtts, en analys av det som hänt och en ny plan för nästa månad. Alla berörda ges en inblick i hur arbetet framskrider.

Utskrivningsplanen blir en återkommande avstämningspunkt för att tidigt identifiera hinder och vidta åtgärder för att planen ska hållas.

När tiden närmar sig en utskrivning fokuserar vi på att säkerställa att uppnådda behandlingsresultat tas tillvara.

En planerad utskrivning innebär att det blir möjlighet att säkerställa en god överlämning, att förbereda för ett eventuellt skolbyte, att se till att nya fritidsintressen tas tillvara att pågående hälso- och sjukvårdsinsatser kan fortsätta utan avbrott och framför allt att ungdomen kan förberedas för den förändring som står för dörren.

Utskrivningsbeslutet innebär slutet på vår insats, men början på resten av ungdomens liv.

En ungdom som lämnar Insikten ska ha en ökad förmåga till samspel med sig i bagaget. Oavsett vilken problematik som låg bakom placeringen så ska ungdomen bättre kunna hantera starka affekter, möten med nya människor, obekanta situationer liksom livet i vardagen.

UNGDOM MED VÅRDPLAN

På socialtjänsten har en ungdoms situation utretts enligt BBIC och beslut fattas om att söka plats på ett HVB. Situationen kan ha uppstått akut lika gärna som vara ett resultat av att tidigare insatser inte varit tillräckliga. Nu inleds sökandet efter ett lämpligt HVB som på bästa sätt kan ge ungdomen den vård som ska föra framåt.

FÖRFRÅGAN

När Insikten får en förfrågan inleds arbetet med lämplighetsbedömning och matchning. Tack vare våra små enheter kan vi ofta hitta ett alternativ som passar.

Vi kan också finna lösningar för ett bra och snabbt mottagande i en hastigt uppkommen situation där kunskapen om ungdomen och dennes behov ännu inte är komplett.

Redan här inleder vi arbetet med utskrivningsplanen och vårt mål är alltid att den i största möjliga mån ska vara klar inför en placering.

INSKRIVNING

Under den första tiden hos oss säkerställer vi ungdomens omedelbara behov vad gäller att välkomna honom till boendet, se till skolgång och eventuell praktik, hitta fritidssysselsättning, säkerställa att eventuella behov vad gäller hälsa och tandvård hanteras samt att se till att en kontaktperson utses.

Vi kompletterar tidigare kunskap med en utvidgad bedömning och upprättar en genomförandeplan med uppdragets mål i sikte. Grunden är lagd för ett strukturerat behandlingsarbete.

BEHANDLING

Genom att bryta ner genomförandeplanen i månadsvisa planeringar med tydliga delmål får behandlingspersonalen ett tydligt stöd för sitt arbete. Ungdomen får också en tydlighet som ger utrymme för en meningsfull delaktighet.

I slutet av månaden gör vi en avstämning med fokus på de insatser vi gjort, de resultat som uppnåtts, en analys av det som hänt och en ny plan för nästa månad. Alla berörda ges en inblick i hur arbetet framskrider.

Utskrivningsplanen blir en återkommande avstämningspunkt för att tidigt identifiera hinder och vidta åtgärder för att planen ska hållas.

UTSKRIVNING

När tiden närmar sig en utskrivning fokuserar vi på att säkerställa att uppnådda behandlingsresultat tas tillvara.

En planerad utskrivning innebär att det blir möjlighet att säkerställa en god överlämning, att förbereda för ett eventuellt skolbyte, att se till att nya fritidsintressen tas tillvara att pågående hälso- och sjukvårdsinsatser kan fortsätta utan avbrott och framför allt att ungdomen kan förberedas för den förändring som står för dörren.

Utskrivningsbeslutet innebär slutet på vår insats, men början på resten av ungdomens liv.

UNGDOM MED BEHANDLINGSRESULTAT

En ungdom som lämnar Insikten ska ha en ökad förmåga till samspel med sig i bagaget. Oavsett vilken problematik som låg bakom placeringen så ska ungdomen bättre kunna hantera starka affekter, möten med nya människor, obekanta situationer liksom livet i vardagen.

Kompetensen

BEHANDLINGSPERSONALEN

SPECIALISTERNA

DEN UTVIDGADE BEDÖMNINGEN

Vår behandlingspersonal har lång erfarenhet av att möta målgruppen. Vi har satsat kontinuerligt på utbildning, inte minst genom det vi kallar Insikten Academy, för att personalen ska ha en gemensam kunskapsbas att stå på.

Vår handledning har fokus på att utveckla personalen förmåga att bemöta de ungdomarna som kommer till Insikten samt på att stödja personalen i att hålla fokus på behandlingsprocessen och dess mål. Hilmar Hilmarsson är en erfaren handledare med stor kunskap inom coachning, empatisk bemötande och hjälpande samtal.

Från den inledande utvidgade bedömningen till situationer där behandlingsarbetet möter hinder till situationer där risken för ett sammanbrott är påtaglig engagerar Insikten olika specialister för att vi ska kunna ge ungdomarna bästa möjliga stöd. Behandlingspersonalen känner en trygghet och i det stöd och de bedömningar och analyser de får av specialisterna. I många fall blir specialisterna delaktiga och förändrar själva behandlingen bland annat genom att se över och följa upp eventuella mediciner och inleda eller förändra en samtalsterapi.

I Insiktens nätverk av specialister finns psykiater, psykolog, psykoterapeut, familjeterapeut, alkohol- och drogterapeut, specialpedagog och arbetsterapeut.

Tidigt efter inskrivningen träffar våra ungdomar psykolog, specialpedagog och läkare för att skapa en utvidgad bild av ungdomens problematik. Vid behov kan även andra specialister kopplas in. Syftet med bedömningen är att skapa bästa möjliga underlag för genomförandeplanen och behandlingsarbetet.

Bedömningen förankras i verksamheten genom att den diskuteras i möte med föreståndare och kontaktperson för att ge en så allsidig bild som möjligt.

NÄTVERKSARBETET

FÖREBYGGANDET AV SAMMANBROTT

Familjeterapeut

Kartläggning

Ta tillvara goda relationer, stärka skadade relationer samt hantera destruktiva relationer

Vi agerar aktivt för att förebygga sammanbrott och därmed undvika att en pågående behandling avbryts och att ungdomen hamnar i ytterligare ett misslyckande. Det gör vi på tre sätt: 

Vi bemöter ungdomarna utifrån en förståelse för deras känslor och tankar. Om vi vet om en händelse som kan orsaka starka känslor hos en ungdom gör vi en genomtänkt planering för den. När vi  ser sammanbrottsrisk vidtar vi åtgärder. 

Ett beteende som kan leda till ett sammanbrott lyfts omedelbart upp inom verksamheten. Berörd behandlingspersonal och relevant specialistkompetens möts i en extra behandlingskonferens. Det beteende som vi ser har en orsak som vi försöker förstå. Med en ökad förståelse har vi möjlighet att vidta åtgärder som tar sikte på orsaken. Det är genom att göra någonting annat än det vi gjort tidigare som vi motverkar ett sammanbrott.

BEHANDLINGSPERSONALEN

Vår behandlingspersonal har lång erfarenhet av att möta målgruppen. Vi har satsat kontinuerligt på utbildning, inte minst genom det vi kallar Insikten Academy, för att personalen ska ha en gemensam kunskapsbas att stå på.

Vår handledning har fokus på att utveckla personalen förmåga att bemöta de ungdomarna som kommer till Insikten samt på att stödja personalen i att hålla fokus på behandlingsprocessen och dess mål. Hilmar Hilmarsson är en erfaren handledare med stor kunskap inom coachning, empatisk bemötande och hjälpande samtal.

SPECIALISTERNA

Från den inledande utvidgade bedömningen till situationer där behandlingsarbetet möter hinder till situationer där risken för ett sammanbrott är påtaglig engagerar Insikten olika specialister för att vi ska kunna ge ungdomarna bästa möjliga stöd. Behandlingspersonalen känner en trygghet och i det stöd och de bedömningar och analyser de får av specialisterna. I många fall blir specialisterna delaktiga och förändrar själva behandlingen bland annat genom att se över och följa upp eventuella mediciner och inleda eller förändra en samtalsterapi.

I Insiktens nätverk av specialister finns psykiater, psykolog, psykoterapeut, familjeterapeut, alkohol- och drogterapeut, specialpedagog och arbetsterapeut.

DEN UTVIDGADE BEDÖMNINGEN

Tidigt efter inskrivningen träffar våra ungdomar psykolog, specialpedagog och läkare för att skapa en utvidgad bild av ungdomens problematik. Vid behov kan även andra specialister kopplas in. Syftet med bedömningen är att skapa bästa möjliga underlag för genomförandeplanen och behandlingsarbetet.

Bedömningen förankras i verksamheten genom att den diskuteras i möte med föreståndare och kontaktperson för att ge en så allsidig bild som möjligt.

NÄTVERKSARBETET

Familjeterapeut

Kartläggning

Ta tillvara goda relationer, stärka skadade relationer samt hantera destruktiva relationer

FÖREBYGGANDET AV SAMMANBROTT

Vi agerar aktivt för att förebygga sammanbrott och därmed undvika att en pågående behandling avbryts och att ungdomen hamnar i ytterligare ett misslyckande. Det gör vi på tre sätt: 

Vi bemöter ungdomarna utifrån en förståelse för deras känslor och tankar. Om vi vet om en händelse som kan orsaka starka känslor hos en ungdom gör vi en genomtänkt planering för den. När vi  ser sammanbrottsrisk vidtar vi åtgärder. 

Ett beteende som kan leda till ett sammanbrott lyfts omedelbart upp inom verksamheten. Berörd behandlingspersonal och relevant specialistkompetens möts i en extra behandlingskonferens. Det beteende som vi ser har en orsak som vi försöker förstå. Med en ökad förståelse har vi möjlighet att vidta åtgärder som tar sikte på orsaken. Det är genom att göra någonting annat än det vi gjort tidigare som vi motverkar ett sammanbrott.

Boendemiljön

BOENDET

SKOLAN

FRITIDEN

I våra små boenden tränar vi våra ungdomar, var och en utifrån sina förutsättningar, i det vardagliga som att sköta sin hygien, bädda sängen, tvätta eller duka och duka av. Förutom förmågan att praktiskt utföra dessa uppgifter skapar detta tillfällen till att arbeta med motivation och olust, känslor och konflikter samt framgång och motgång. Vi ser till att ungdomarna alltid ges tillfälle till aktivitet som att gå och bada, gå på bio, spela spel där vi utgår från ungdomarnas egen vilja men också ser till hur varje situation kan vara ett tillfälle för ungdomen att utveckla sina förmågor. Det kan handla om tålamod, förmågan att följa regler, att vinna och förlora eller att umgås och samspela med andra.

Vi har utvecklade samarbeten med Ösby gymnasium, Kungsängsgymnasiet och resursskolan Samsaskolan. Tack vare dessa samarbeten får vi en snabb uppstart i en lämplig skola där vi har stora möjligheter till anpassad skolgång och vid behov även hemundervisning. Vi samarbetar med skolornas elevhälsoteam och våra kontaktpersoner säkerställer att skolan har så god kunskap om våra ungdomar och deras behov som möjligt. Genom täta avstämningar följer vi upp ungdomen för att skolarbetet ska fungera. Det innebär att ungdomarna kommer till en skola som ser och förstår dem och som kan se till att de både utmanas och ges möjlighet att lyckas.

Vi motiverar våra ungdomar till att hitta fritidssysselsättningar som de kan fortsätta med när de lämnat Insikten. Vi ser stora fördelar i att aktiviteten sker i organiserad form där medlemskapet i en klubb eller tillhörigheten i ett lag ska ge mening. Att göra aktiviteter tillsammans med andra innebär ofta utmaningar för våra ungdomar som det finns stora vinster i att övervinna. Vi uppmuntrar till att välja aktiviteter som innebär fysisk ansträngning eftersom det har stora positiva effekter på det psykiska måendet.

PRAKTIKEN

SAMHÄLLET

Tack vare Insiktens samarbete med lokala företag och organisationer har vi kunnat göra ett urval av de praktikplatser som erbjuds. Vi informerar om och kan ge kortare utbildning i bemötande av våra ungdomar. Vi ser till att ungdomarna får meningsfulla och anpassade uppgifter utifrån sin ork och sina förutsättningar samt att de får en klok handledning på plats. Ungdomens kontaktperson för en löpande dialog med handledaren om utvecklingen och diskuterar med denne och ungdomen hur praktiken ska läggas upp och hur ungdomen genom praktiken ska tränas i att egen takt öka sina förmågor.

Vi tar med oss ungdomarna ut i samhället där de får tränas i att hantera vardagliga situationer. Vi vet hur svårt det kan vara att ta bussen, fråga om vägen eller be om hjälp i en affär. Sällan blir förmågan till samspel så viktig som när ungdomarna är utanför sina normala referenspunkter. Vi förstår och bryr oss genuint om de svårigheter som ungdomarna upplever. Varje ungdom har sina unika utmaningar och det är vår uppgift att identifiera dem och ge det stöd behövs för att övervinna dem.

BOENDET

I våra små boenden tränar vi våra ungdomar, var och en utifrån sina förutsättningar, i det vardagliga som att sköta sin hygien, bädda sängen, tvätta eller duka och duka av. Förutom förmågan att praktiskt utföra dessa uppgifter skapar detta tillfällen till att arbeta med motivation och olust, känslor och konflikter samt framgång och motgång. Vi ser till att ungdomarna alltid ges tillfälle till aktivitet som att gå och bada, gå på bio, spela spel där vi utgår från ungdomarnas egen vilja men också ser till hur varje situation kan vara ett tillfälle för ungdomen att utveckla sina förmågor. Det kan handla om tålamod, förmågan att följa regler, att vinna och förlora eller att umgås och samspela med andra.

SKOLAN

Vi har utvecklade samarbeten med Ösby gymnasium, Kungsängsgymnasiet och resursskolan Samsaskolan. Tack vare dessa samarbeten får vi en snabb uppstart i en lämplig skola där vi har stora möjligheter till anpassad skolgång och vid behov även hemundervisning. Vi samarbetar med skolornas elevhälsoteam och våra kontaktpersoner säkerställer att skolan har så god kunskap om våra ungdomar och deras behov som möjligt. Genom täta avstämningar följer vi upp ungdomen för att skolarbetet ska fungera. Det innebär att ungdomarna kommer till en skola som ser och förstår dem och som kan se till att de både utmanas och ges möjlighet att lyckas.

FRITIDEN

Vi motiverar våra ungdomar till att hitta fritidssysselsättningar som de kan fortsätta med när de lämnat Insikten. Vi ser stora fördelar i att aktiviteten sker i organiserad form där medlemskapet i en klubb eller tillhörigheten i ett lag ska ge mening. Att göra aktiviteter tillsammans med andra innebär ofta utmaningar för våra ungdomar som det finns stora vinster i att övervinna. Vi uppmuntrar till att välja aktiviteter som innebär fysisk ansträngning eftersom det har stora positiva effekter på det psykiska måendet.

Hitta till Insiktens HVB

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.